• Algemene voorwaarden / General Terms and Conditions 
1. Geldigheid
Deze leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en leveringen van alle producten aangeboden door B&F Company, handelsnaam Yourhairshop (www.yourhairshop.nl). Geregistreerd onder kvk-nummer :83574824 BTW-nummer:
NL862922057B01
2. Prijzen & Producten
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verpakkings- en verzendkosten.
De verzendkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming en het verzendgewicht. Dit wordt automatisch berekend wanneer u uw bestelling plaatst.Sommige afbeeldingen van producten zijn voorzien van een gratis bonusbedrag. Dit zijn tijdelijke acties en kunnen niet altijd geleverd worden. Als de bonusversie niet voorradig is,wordt de standaardversie geleverd. Productfoto’s kunnen afwijken van het ontvangen product doordat de fabrikant bijvoorbeeld de verpakking heeft aangepast. We proberen onze foto’s zo up-to-date mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat er nog geen nieuwe foto beschikbaar is.
3. Bestellen
Bestellen kan via de website (bij voorkeur), per e-mail, telefoon. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met een overzicht van uw bestelling. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, worden de bestelde artikelen verzonden. Als we uw
betaling niet binnen 21 dagen hebben ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd.
4. Betalingen
Betalingen van producten geschieden vooraf per bank, creditcard of anderszins schriftelijk overeengekomen met afrobeautyshop.nl. Eventuele bankkosten worden aan de klant in rekening gebracht. Bij betaling per d.m.v. een bankoverschrijving vanuit het buitenland,
gebruik dan ons ‘IBAN-nummer’ en geef bij ‘kosten’ ‘gedeeld/gedeeld’ aan. In de meeste gevallen worden er geen bankkosten in rekening gebracht. Geef dit dan vooraf aan bij uw
bank.
5. Levering
Wanneer de producten op voorraad zijn is de levertijd 3 tot 5 werkdagen (in Nederland), gerekend vanaf de datum dat het aankoopbedrag op onze rekening is bijgeschreven. Indien een artikel tussen het moment van bestelling en betaling onverhoopt uitverkocht is en/of niet binnen 30 dagen geleverd kan worden, wordt het teveel betaalde teruggestort.
6. Klachten
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te annuleren. Na herroeping heb je nog 14 dagen de tijd om je product te retourneren. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Alleen de kosten voor
retour van je huis naar de webshop zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Wij zullen dan het
verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour is ontvangen.
UITZONDERING: Alle soorten haar (zowel synthetisch als menselijk haar), pruiken en extensions kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd.
7. Aansprakelijkheid
De informatie op www.yourhairshop.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. www.yourhairshop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit misbruik van een van onze producten. OF
enige vorm van allergische reactie. Het is daarom aan te raden om voor het gebruik van een product de gebruiksaanwijzing van het product te lezen. www.yourhairshop.nlis alleen aansprakelijk indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van yourhairshop.nl. Klachten kunnen via onderstaande adressen bij ons terecht, waarna wij er alles aan zullen
doen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met de geboden oplossing, dan kunt u uw klacht schriftelijk richten aan de directie van yourhairshop.nl, onder vermelding van uw ordernummer en e-mailadres of telefoonnummer.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.
8. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen www.yourhairshop.nl en de klant is Nederlands recht van
toepassing.
Klachten en vragen: [email protected]
Adres:
Corkstraat 46
3047AC, Rotterdam
Nederland

Contact Hours
10:00 to 16:00
Tel: +31684784244

Terms and Conditions ( English )

1. Validity
These delivery conditions relate to all offers and deliveries of all products offered by B&F Company, Trades name Yourhairshop (www.yourhairshop.nl). Registered under kvk number:83574824 VAT number: NL862922057B01
2. Prices & Products
All mentioned prices include VAT, but excluding packaging and shipping costs. The shipping costs depend on the country of destination and shipping weight. This is calculated automatically when you place your order.
Some pictures of products are provided with a free bonus amount. These are temporary actions and can not always be delivered. If the bonus version is not in stock, the standard version will be delivered. Product photos may differ from the received product because, for example, the manufacturer has adjusted the packaging. We try to keep our photos as up-todate as possible, but sometimes it is possible that a new photo is not yet available.
3. Ordering
You can order via the website (preferably), by e-mail, telephone. After placing your order you will receive a confirmation by e-mail with an overview of your order. As soon as we have received your payment, the ordered items will be sent. If we do not receive your payment within 21 days, the order will be cancelled.
4. Payments
Payments of products take place in advance by bank, by credit card or otherwise agreed in writing with afrobeautyshop.nl. Any bank charges will be charged to the customer. When you pay by d.m.v. a bank transfer from abroad, then use our ‘IBAN number’ and indicate ‘shared /shared’ under ‘costs’. In most cases, no bank charges will be charged. Please inform this at your bank in advance.
5. Delivery
When the products are in stock the delivery time is 3 to 5 working days (in the Netherlands), calculated from the date that the purchase amount is credited to our account. If an article is unexpectedly sold out between the time of order and payment and / or can not be delivered within 30 days, the excess will be refunded.
6. Complaints
You have the right to cancel your order up to 14 days after receipt without giving any reason.
After cancellation, you have another 14 days to return your product. You will then be credited with the full order amount excluding shipping costs. Only the costs for returning from your home to the web shop are for your own account. If you use your right of withdrawal, the product with all accessories and – if reasonably possible – in the original condition and packaging will be returned to us. We will then refund the order amount due within 14 days after registration of your return, provided that the product has already been returned in good order.
EXCEPTION: All kinds of hair (both synthetic and human hair), wigs and extensions can not be
returned for hygienic reasons.
7. Liability
The information on www.yourhairshop.nl is compiled with the utmost care. www.yourhairshop.nl accepts no liability with respect to possible consequences that result directly or indirectly from the misuse of one of our products. OR any kind of allergic reaction.
It is therefore recommended to read the instructions for use of the product before using a

product. www.yourhairshop.nlis only liable if damage is caused by intent or gross negligence
of yourhairshop.nl. Complaints can be addressed to us via the addresses below, after which
we will do everything we can to resolve the complaint satisfactorily. In the unlikely event that
you are not satisfied with the offered solution, you can send your complaint in writing to the
management of yourhairshop.nl, please mention your order number and e-mail address or
telephone number. You will receive a response from us as soon as possible.
8. Applicable law
Dutch law applies to every agreement between www.yourhairshop.nl and the customer.
Complaints and inquiry: [email protected]
Address:
Corkstraat 46
3047AC, Rotterdam
The Netherlands.